+48 577 133 435

Polityka prywatności

1. Informacje na temat ochrony danych osobowych

Informacje ogólne

Poniższe informacje pozwolą Państwu w łatwy sposób zorientować się, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Termin “dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które zamieściliśmy pod niniejszą kopią.

Zapisywanie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zapisywanie danych na tej stronie internetowej (tzn. “administratorem”)?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji “Informacje o stronie odpowiedzialnej” (zwanej w RODO “administratorem danych”)” w niniejszej Polityce Prywatności.

W jaki sposób rejestrujemy Twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane w wyniku udostępnienia nam przez Ciebie swoich danych. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego.

Pozostałe dane są zapisywane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich zapis podczas wizyty na stronie. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są rejestrowane automatycznie, gdy wchodzą Państwo na tę stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?

Część tych informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa informacji?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych, bez konieczności uiszczenia opłaty za ich ujawnienie. Mają Państwo również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mają Państwo możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych zostało ograniczone w określonych okolicznościach. Ponadto, mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwej agencji nadzorującej.

W razie pytań dotyczących tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że podczas odwiedzania tej strony internetowej Państwa sposób przeglądania będzie poddawany analizie statystycznej. Takie analizy są wykonywane przede wszystkim za pomocą programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych poniżej.

2. Hosting

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (host). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach dostawcy hostingu. Mogą one obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikaty, informacje o umowach, informacje kontaktowe, nazwiska, dostęp do stron internetowych i inne dane generowane przez stronę internetową.

Host jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 (1)(a) RODO o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia). Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Nasz dostawca usług hostingowych będzie przetwarzał Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich obowiązków i wykonania naszych poleceń w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z usług następującego dostawcy hostingu:

nazwa.pl sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17
31-870 Kraków

KRS: 0000594747
NIP: 6751402920
REGON: 120805512
Tel.: 801 33 22 33
e-mail: kontakt@nazwa.pl.

Przetwarzanie danych

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych. Jest to umowa wynikająca z przepisów o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że dostawca ten będzie przetwarzał dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony internetowej i jej podstron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego też traktujemy Państwa dane osobowe jako informacje poufne, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy oraz do jakich celów wykorzystujemy te dane. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje te są gromadzone.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (np. poprzez komunikację e-mailową) może być narażona na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej w RODO “administratorem danych”)

Administratorem danych osobowych na tej stronie jest:

Wojciech Krajewski Denticon
Łowicka 25/B-33
02-502 Warszawa

NIP: 7962490258
Tel: +48 577 133 435
E-mail: dr.wojciech.krajewski@gmail.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i środków przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do momentu, w którym cel, dla którego zostały zebrane, nie będzie już miał zastosowania. W przypadku złożenia przez Państwa uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, dane te zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dozwolone powody przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy przechowywania danych w ramach prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Art. 6(1)(a) RODO lub Art. 9 (2) (a) RODO, jeśli specjalne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z Art. 9 (1) RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do krajów trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeśli Państwa dane są wymagane do realizacji umowy lub do realizacji środków przedumownych, przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6(1)(b) RODO. Ponadto, jeśli Twoje dane są wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 6(1)(c) RODO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6(1)(f) RODO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Informacje o przekazywaniu danych do USA i innych krajów spoza UE

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub innych, z punktu widzenia ochrony danych, niezabezpieczonych krajów spoza UE. Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być potencjalnie przekazywane do tych krajów spoza UE i tam przetwarzane. Musimy zaznaczyć, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem ochrony w UE. Na przykład, przedsiębiorstwa amerykańskie są zobowiązane do udostępniania danych osobowych agencjom bezpieczeństwa, a Państwo jako osoba, której dane dotyczą, nie mają żadnych możliwości obrony w sądzie. Dlatego też nie można wykluczyć, że agencje amerykańskie (np. Secret Service) mogą przetwarzać, analizować i trwale archiwizować Państwa dane osobowe w celach inwigilacyjnych. Na te działania związane z przetwarzaniem danych nie mamy żadnego wpływu.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Szereg operacji przetwarzania danych jest możliwy tylko za Państwa wyraźną zgodą. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Nie narusza to legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed odwołaniem przez Państwa zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (Art. 21 RODO)

W PRZYPADKU, GDY DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E) LUB F) RODO, PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO WNIESIENIA W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZESŁANEK WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZELKIEGO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. W CELU OKREŚLENIA PODSTAWY PRAWNEJ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. JEŻELI ZGŁOSZĄ PAŃSTWO SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY DŁUŻEJ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ ISTOTNE POWODY UZASADNIAJĄCE PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŻELI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA UPRAWNIEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO). 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W CELU PROWADZENIA TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21(2) RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR, osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do złożenia skargi do agencji nadzorczej, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj zamieszkują, pracują lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy przekazali Państwu lub osobie trzeciej wszelkie dane, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

SSL i/lub szyfrowanie TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przekazują nam Państwo jako operatorowi strony, strona ta korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po tym, że w wierszu przeglądarki pojawia się symbol kłódki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie o danych, ich korygowanie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać informacji o swoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Państwa danych. Przysługuje Państwu również prawo do sprostowania lub usunięcia Państwa danych. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego tematu lub inne pytania dotyczące danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w każdej chwili.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą się Państwo w każdej chwili z nami skontaktować. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

  • W przypadku zakwestionowania przez Państwa prawidłowości zarchiwizowanych przez nas danych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na weryfikację tego roszczenia. W czasie trwania tego postępowania mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych zamiast żądania usunięcia tych danych.
  • Jeżeli Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne, a są Państwu potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli zgłosili Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 21(1) RODO, Państwa prawa i nasze prawa będą musiały być ważone względem siebie. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa, lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego wskazane przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

Odrzucanie niechcianych e-maili

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w połączeniu z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w naszej Informacji o witrynie, do przesyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operatorzy tej witryny i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

4. Zapisywanie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookies

Nasze witryny i strony wykorzystują to, co branża określa mianem “cookies”. Cookies to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych szkód w Państwa urządzeniu. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub są trwale archiwizowane na urządzeniu użytkownika (stałe pliki cookie). Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Trwałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na Państwa urządzeniu do czasu ich aktywnego usunięcia przez Państwa lub do czasu ich automatycznego usunięcia przez Państwa przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach możliwe jest, że po wejściu na naszą stronę internetową na Państwa urządzeniu zapisywane są pliki cookie podmiotów trzecich (pliki cookie podmiotów trzecich). Te pliki cookie umożliwiają Państwu lub nam korzystanie z określonych usług oferowanych przez osoby trzecie (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różnorodne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez tych plików cookie (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Celem innych plików cookie może być analiza wzorców użytkownika lub wyświetlanie komunikatów promocyjnych.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcą Państwo korzystać (np. do funkcji koszyka na zakupy) lub te, które są niezbędne do optymalizacji (wymagane pliki cookie) strony internetowej (np. pliki cookie, które zapewniają wymierny wgląd w publiczność internetową), są przechowywane na podstawie art. 6(1)(f) RODO, chyba że podana zostanie inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu wymaganych plików cookie, aby zapewnić technicznie bezbłędne i zoptymalizowane świadczenie usług przez operatora. Jeśli zażądano Państwa zgody na zapisywanie plików cookie i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana.

Mają Państwo możliwość ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby byli Państwo informowani o każdym zamieszczeniu plików cookie oraz aby zezwolić na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Mogą Państwo również wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję kasowania w celu automatycznego usuwania plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcje tej strony internetowej mogą być ograniczone.

W przypadku korzystania z plików cookie przez osoby trzecie lub w przypadku wykorzystywania plików cookie do celów analitycznych, poinformujemy Państwa o tym osobno w związku z niniejszymi zasadami ochrony danych i, w stosownych przypadkach, poprosimy o Państwa zgodę.

Zgoda z Complianz

Nasza strona internetowa korzysta z pluginu Complianz w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie na Państwa urządzeniu lub na korzystanie z niektórych technologii oraz udokumentowania tej zgody w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Holandia (dalej “Complianz”).

Complianz jest zainstalowany lokalnie na naszych serwerach, więc nie jest nawiązywane żadne połączenie z serwerami dostawcy Complianz. Complianz przechowuje plik cookie w Państwa przeglądarce, aby móc przypisać udzielone przez Państwa zgody lub ich odwołanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane tak długo, aż poproszą Państwo nas o ich usunięcie, sami usuną Państwo plik cookie Complianz lub do momentu, gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe prawne zobowiązania do przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Complianz służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z plików cookies. Podstawą prawną do tego jest Art. 6(1)(c) RODO.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, jak również wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu obsługi zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6(1)(b) RODO, jeśli Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeśli o to poproszono; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Informacje, które wprowadzili Państwo do formularza kontaktowego, pozostają u nas do momentu, gdy poproszą nas Państwo o usunięcie danych, cofną Państwo zgodę na archiwizację danych lub gdy cel, dla którego informacje są archiwizowane, już nie istnieje (np. po udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresów przechowywania danych.

Wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz z wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) zostanie przez nas zapisane i przetworzone w celu realizacji Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych dalej bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie Art. 6(1)(b) RODO, jeśli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest wymagane do wykonania działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznej obsłudze złożonych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeśli została ona uzyskana; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane przesłane nam przez Państwa za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy wygaśnie cel ich przechowywania (np. po zrealizowaniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Tag Manager

Korzystamy z menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager to narzędzie, które pozwala nam zintegrować na naszej stronie internetowej narzędzia śledzące lub statystyczne oraz inne technologie. Google Tag Manager sam w sobie nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Zarządza on jedynie zintegrowanymi za jego pośrednictwem narzędziami i uruchamia je. Google Tag Manager gromadzi jednak Państwa adres IP, który może zostać przekazany do firmy macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.

Google Tag Manager jest używany na podstawie Art. 6(1)(f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i administracji różnych narzędzi na swojej stronie internetowej. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6(1)(a) RODO, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia). Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy oglądalności stron internetowych Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę wzorców zachowań osób odwiedzających stronę internetową. W tym celu operator strony otrzymuje różne dane o użytkownikach, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, używany system operacyjny i pochodzenie użytkownika. Dane te przyporządkowywane są do odpowiedniego urządzenia końcowego użytkownika. Przypisanie do identyfikatora urządzenia nie ma miejsca.

Ponadto Google Analytics umożliwia nam rejestrowanie m.in. ruchów myszki i przewijania oraz kliknięć. Google Analytics stosuje różne metody modelowania w celu rozszerzenia zgromadzonych zbiorów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy wzorców zachowań użytkownika (np. cookies lub fingerprinting urządzeń). Zarejestrowane przez Google informacje o korzystaniu z witryny internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

To narzędzie analityczne jest używane na podstawie art. 6(1)(f) RODO. Operator tej strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkownika w celu optymalizacji zarówno usług oferowanych online, jak i działań reklamowych operatora. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6(1)(a) RODO, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia). Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu Państwa danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Przetwarzanie danych dotyczących umów

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z Google i w pełni stosujemy się do przepisów urzędu ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Hotjar

Ta strona korzysta z Hotjar. Dostawcą jest Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa. (strona internetowa: https://www.hotjar.com).

Hotjar jest narzędziem używanym do analizowania wzorców użytkownika na tej stronie. Hotjar umożliwia nam na przykład rejestrowanie ruchów myszy i przewijania, jak również kliknięć. Podczas tego procesu Hotjar może również określić, jak długo Państwa kursor pozostawał w określonej pozycji. Na podstawie tych informacji Hotjar tworzy tzw. heatmaps, które pozwalają określić, które części strony internetowej odwiedzający przegląda najchętniej.

Jesteśmy również w stanie określić, jak długo przebywali Państwo na danej stronie internetowej i kiedy ją Państwo opuścili. Możemy również określić, w którym momencie zaprzestali Państwo dokonywania wpisów w formularzu kontaktowym (tzw. lejek konwersji).

Ponadto Hotjar może zostać wykorzystany do uzyskania bezpośrednich informacji zwrotnych od odwiedzających stronę. Funkcja ta ma na celu ulepszenie oferty internetowej operatora strony.

Hotjar wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy wzorców użytkownika (np. pliki cookie lub zastosowanie fingerprintingu urządzeń).

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na Art. 6(1)(f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkownika, aby zoptymalizować ofertę internetową i reklamę operatora. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6(1)(a) RODO, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia). Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Dezaktywacja Hotjar

Jeśli chcą Państwo dezaktywować zapisywanie danych przez Hotjar, proszę kliknąć na poniższy link i postępować zgodnie z instrukcjami podanymi pod linkiem: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Należy pamiętać, że trzeba będzie osobno dezaktywować Hotjar dla każdej przeglądarki i każdego urządzenia.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat Hotjar i rejestrowanych danych, należy zapoznać się z Deklaracją ochrony danych osobowych Hotjar pod następującym linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

Przetwarzanie danych

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych. Jest to umowa wynikająca z przepisów o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że dostawca ten będzie przetwarzał dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

6. Pluginy i narzędzia

Google Web Fonts

Aby zapewnić jednolitość czcionek używanych na tej stronie internetowej, strona ta korzysta z tzw. czcionek internetowych udostępnianych przez Google. Po wejściu na stronę w naszej witrynie internetowej przeglądarka załaduje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlić tekst i czcionki.

W tym celu przeglądarka, z której Państwo korzystają, będzie musiała nawiązać połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google dowie się, że Państwa adres IP został użyty do wejścia na tę stronę. Korzystanie z Google Web Fonts opiera się na Art. 6(1)(f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji czcionki na stronie internetowej operatora. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6(1)(a) RODO, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia). Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, użyta zostanie standardowa czcionka zainstalowana na Państwa komputerze.

Więcej informacji o Google Web Fonts można uzyskać pod tym linkiem:https://developers.google.com/fonts/faq i zapoznać się z Deklaracją prywatności danych Google pod:https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi mapowania Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby umożliwić korzystanie z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Z reguły informacje te są przekazywane na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej strony internetowej nie ma żadnej kontroli nad tym transferem danych. W przypadku aktywacji Google Maps, Google ma możliwość korzystania z czcionek internetowych Google w celu jednolitego przedstawienia czcionek. Podczas korzystania z Google Maps przeglądarka załaduje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlić tekst i czcionki.

Korzystamy z Google Maps, aby zaprezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób i aby ułatwić znalezienie lokalizacji podanych na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z definicją w art. 6 ust. 1 lit. f) GD. 6(1)(f) RODO. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6(1)(a) RODO, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia). Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej używamy “Google reCAPTCHA” (zwanej dalej “reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest ustalenie, czy dane wprowadzane na tej stronie internetowej (np. informacje wprowadzane do formularza kontaktowego) są podawane przez człowieka czy przez automatyczny program. Aby to ustalić, reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzających stronę na podstawie różnych parametrów. Analiza ta jest uruchamiana automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę. W ramach tej analizy reCAPTCHA analizuje różne dane (np. adres IP, czas spędzony na stronie przez odwiedzającego lub ruchy kursora zainicjowane przez użytkownika). Dane śledzone podczas takich analiz przekazywane są do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę nie są informowani o tym, że analiza jest w toku.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie Art. 6(1)(f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie stron internetowych operatora przed nadużyciami w postaci automatycznego szpiegowania i przed SPAMem. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6(1)(a) RODO, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia). Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google oraz w Warunkach użytkowania pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=en oraz https://policies.google.com/terms?hl=en.

Wordfence

Włączyliśmy na tej stronie program Wordfence. Dostawcą jest firma Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (zwana dalej “Wordfence”).

Wordfence ma na celu ochronę naszej strony internetowej przed niepożądanym dostępem lub złośliwymi atakami cybernetycznymi. W tym celu nasza strona internetowa nawiązuje stałe połączenie z serwerami Wordfence, które sprawdzają i blokują swoje bazy danych przed dostępem do naszej strony internetowej.

Korzystanie z Wordfence jest oparte na Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszej ochronie swojej strony internetowej przed cyberatakami. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6(1)(a) RODO, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia). Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Przetwarzanie danych

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych. Jest to umowa wynikająca z przepisów o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że dostawca ten będzie przetwarzał dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

7. Usługi niestandardowe

Postępowanie z danymi dotyczącymi wnioskodawców

Oferujemy odwiedzającym naszą stronę internetową możliwość składania do nas podań o pracę (np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub poprzez wypełnienie formularza online). Poniżej informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania danych osobowych, które otrzymujemy od Państwa w związku z procesem składania podań. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że Państwa dane będą zawsze traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeśli złożysz u nas podanie o pracę, będziemy przetwarzać wszelkie powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.), jeśli są one niezbędne do podjęcia decyzji dotyczącej nawiązania stosunku pracy. Podstawą prawną dla powyższego jest § 26 RODO zgodnie z prawem polskim, Art. 6(1)(b) RODO (negocjacje umowy ogólnej) oraz – o ile wyrazili Państwo na to zgodę – Art. 6(1)(a) RODO. Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać. W ramach naszej firmy Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom, które są zaangażowane w przetwarzanie Państwa podania o pracę.

Jeśli Państwa podanie o pracę zakończy się rekrutacją, podane przez Państwa dane zostaną zarchiwizowane na podstawie § 26 RODO i Art. 6(1)(b) RODO w celu realizacji stosunku pracy w naszym systemie przetwarzania danych.

Okres archiwizacji danych

Jeśli nie będziemy w stanie złożyć Państwu oferty pracy lub odrzucą Państwo ofertę pracy lub wycofają swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania podanych przez Państwa danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procedury aplikacyjnej (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Po tym czasie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie danych służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeżeli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), usunięcie nastąpi dopiero wtedy, gdy ustanie cel dalszego przechowywania.

Dłuższe przechowywanie danych może mieć miejsce również wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub gdy ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych uniemożliwiają ich usunięcie.

Dopuszczenie do puli kandydatów

Jeśli nie otrzymają Państwo od nas oferty pracy, mogą Państwo dołączyć do naszej puli kandydatów. W przypadku przyjęcia, wszystkie dokumenty i informacje z aplikacji zostaną przekazane do puli kandydatów w celu skontaktowania się z Państwem w przypadku pojawienia się odpowiednich ofert pracy.

Przyjęcie do grona kandydatów następuje wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody (Art. 6(1)(a) RODO).Zgoda na złożenie wniosku jest dobrowolna i nie ma związku z trwającą procedurą składania wniosków. Osoba zainteresowana może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. W takim przypadku dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwracalnie usunięte, o ile nie ma prawnych powodów do ich przechowywania.

Dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po udzieleniu zgody.

COPYRIGHT © 2024 | Wojciech Krajewski